Logo objazdowego wesołego miasteczka Felner
ikona google

Objazdowe Wesołe Miasteczko FELNER

ikonka e-mail
ikona telefonu
ikona facebook

Znajdź nas na 

felner@o2.pl

+48 608 149 108

Nagodów 8, 99-300 Kutno, Polska

lokalizacja
Wesołe miasteczka i ich historia, karuzela, taniec światła
11 kwietnia 2023

Aspekty prawne związane z objazdowym lunaparkiem

Rodzaje objazdowych lunaparków

 

Objazdowe lunaparki różnią się pod względem wielkości, ilości atrakcji oraz zakresu działalności. Niezależnie od rodzaju, wszystkie muszą spełniać określone wymogi prawne.

 

Działalność objazdowego lunaparku

 

Objazdowy lunapark to specyficzna forma rozrywki, która polega na organizowaniu imprez masowych w różnych miejscach. W związku z tym, przedsiębiorca prowadzący taką działalność musi zwrócić uwagę na kilka aspektów.

 

Zakres działalności

 

Pierwszym krokiem jest określenie zakresu działalności objazdowego lunaparku. Warto w tym miejscu uwzględnić takie czynniki, jak rodzaj atrakcji, wielkość imprez czy lokalizacje.

 

Obszary objazdu

 

Kolejnym aspektem są obszary objazdu. Przedsiębiorca musi sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań prawnych do organizowania imprezy w danym miejscu lub czy nie wymaga to uzyskania dodatkowych pozwoleń.

 

Bezpieczeństwo imprez

 

Bezpieczeństwo imprez masowych, takich jak objazdowy lunapark, jest kluczowe dla ochrony uczestników, pracowników i samego organizatora. W związku z tym, organizator musi zadbać o właściwą infrastrukturę, która zagwarantuje bezpieczne funkcjonowanie lunaparku, dbać o stan techniczny urządzeń, ich prawidłowe ustawienie oraz odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.

 

Ponadto, organizator powinien sprawdzić, czy dostęp do lunaparku jest odpowiednio oznakowany i czy istnieje wystarczająca liczba wyjść ewakuacyjnych. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, uczestnicy muszą mieć możliwość szybkiego i sprawnego opuszczenia terenu imprezy.

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest również zatrudnienie odpowiednio przeszkolonego personelu, który będzie odpowiedzialny za obsługę urządzeń oraz dbałość o bezpieczeństwo uczestników. Wskazane jest również, aby na terenie objazdowego lunaparku znajdował się punkt medyczny, w którym osoby potrzebujące pomocy otrzymają wsparcie.

 

Należy również pamiętać o monitorowaniu zachowania uczestników imprezy, aby zapobiec ewentualnym konfliktom czy sytuacjom, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób. W przypadku identyfikacji osób, które zakłócają porządek, organizator powinien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem bezpieczeństwa jest przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwpożarowych oraz dbałość o właściwe zabezpieczenie instalacji elektrycznych. Wszystkie te czynniki wpływają na ogólne bezpieczeństwo uczestników imprezy i minimalizują ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

 

Aspekty prawne

 

Prowadzenie objazdowego lunaparku wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów prawnych.

 

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

 

Jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie związane z imprezami masowymi jest ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator musi zatem znać i stosować się do jej przepisów.

 

Pozwolenia

 

Pozwolenia są niezbędnym elementem organizacji objazdowego lunaparku, gdyż stanowią wymóg prawny oraz gwarantują zgodność imprezy z obowiązującymi przepisami. Organizator musi zgłosić się do odpowiednich organów, aby uzyskać wymagane pozwolenia i zgody na przeprowadzenie imprezy.

 

Najważniejszym z nich jest zezwolenie na organizację imprezy masowej, które jest wydawane przez właściwego starostę lub prezydenta miasta. Pozwolenie to jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia imprezy, a jego brak może skutkować odpowiedzialnością karną.

W przypadku objazdowego lunaparku ważne są także pozwolenia dotyczące użytkowania terenu, na którym mają być zlokalizowane urządzenia oraz inne elementy imprezy. Organizator musi uzyskać zgodę właściciela terenu, a także sprawdzić, czy dany obszar jest przewidziany do tego rodzaju działalności.

 

W związku z występowaniem różnych urządzeń oraz instalacji, niezbędne są także pozwolenia dotyczące bezpieczeństwa, przeciwpożarowego oraz sanepidu. Pozwolenia te są wydawane przez odpowiednie służby, które sprawdzają, czy obiekt spełnia wymagane normy.

Warto pamiętać również o pozwoleniach związanych z ochroną środowiska, na przykład w przypadku korzystania z zasilania prądem, hałasu czy emisji zanieczyszczeń powietrza.

 

Zgromadzenie wszystkich wymaganych pozwoleń i zgód umożliwi organizatorowi przeprowadzenie imprezy zgodnie z obowiązującym prawem oraz uniknięcie konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przepisów. Przemyślane i odpowiednio wcześnie zorganizowane starania o uzyskanie pozwolenia pozwolą na sprawne i bezproblemowe przeprowadzenie objazdowego lunaparku, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo uczestników oraz zgodność z prawem.

 

Wymogi sanitarne

 

Wymogi sanitarne są istotnym elementem organizacji objazdowego lunaparku, ponieważ mają bezpośredni wpływ na zdrowie i komfort uczestników imprezy. Przede wszystkim, organizator powinien zapewnić dostęp do odpowiedniej liczby toalet, które będą dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych.

Organizator powinien również zadbać o utrzymanie czystości na terenie lunaparku, co obejmuje utrzymanie porządku w miejscach przeznaczonych dla uczestników oraz na terenie przeznaczonym dla pracowników. Regularne kontrolowanie i utrzymanie porządku na terenie objazdowego lunaparku jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników imprezy.

 

Współpraca z lokalnymi służbami sanitarnymi oraz stosowanie się do wytycznych i zaleceń Sanepidu pozwoli na uniknięcie potencjalnych problemów oraz zagwarantuje, że objazdowy lunapark będzie miejscem przyjaznym dla uczestników, spełniającym obowiązujące normy sanitarne.

 

Odpowiedzialność prawna

 

Organizator objazdowego lunaparku może ponosić różne rodzaje odpowiedzialności prawnej.

 

Odpowiedzialność cywilna

 

Odpowiedzialność cywilna jest istotnym aspektem organizacji objazdowego lunaparku, gdyż dotyczy ewentualnych roszczeń wynikających z działalności organizatora, np. w przypadku wypadków czy szkód. Organizator powinien być świadomy swojej odpowiedzialności cywilnej i podjąć odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi.

 

Jednym z kluczowych elementów jest odpowiednie ubezpieczenie, które pokryje ewentualne roszczenia związane z działalnością objazdowego lunaparku. Ubezpieczenie powinno obejmować zarówno odpowiedzialność organizatora, jak i pracowników, a także ewentualne szkody na mieniu czy wypadki uczestników.

 

Organizator powinien również dbać o zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa, które zmniejszą ryzyko wystąpienia sytuacji prowadzących do roszczeń cywilnych. Zaliczają się do nich regularne przeglądy i konserwacja urządzeń rozrywkowych, dbałość o higienę i przestrzeganie wymogów sanepidu, czy też szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń i reagowania na sytuacje awaryjne.

W przypadku wystąpienia szkody, organizator może być zobowiązany do naprawienia jej oraz do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Warto zatem zadbać o jasne zasady korzystania z urządzeń oraz poinformować uczestników o ewentualnych zagrożeniach i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu.

 

Współpraca z prawnikami oraz konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór nad organizacją imprez masowych mogą pomóc w uniknięciu sytuacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu, organizator będzie mógł zaoferować uczestnikom imprezy wysoką jakość atrakcji oraz zapewnić, że objazdowy lunapark będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującym prawem i standardami bezpieczeństwa.

 

Odpowiedzialność karna

 

Odpowiedzialność karna w kontekście objazdowego wesołego miasteczka jest ważnym aspektem, który organizator musi wziąć pod uwagę, aby uniknąć konsekwencji prawnych. W sytuacji, gdy organizator nie przestrzega obowiązujących przepisów, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, które naruszają prawo.

 

Przykładami takich działań mogą być zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa uczestników czy pracowników, niewywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów sanepidu, naruszenie praw autorskich czy wynajem terenu bez odpowiedniej zgody właściciela. W przypadku wystąpienia wypadku spowodowanego zaniedbaniami ze strony organizatora, może on zostać oskarżony o spowodowanie szkody na zdrowiu lub życiu osób trzecich.

 

Odpowiedzialność karna może również dotyczyć pracowników objazdowego lunaparku, jeżeli ich działania lub zaniechania prowadzą do naruszenia praw uczestników imprezy, powodują wypadki czy szkody materialne. Przykładem takiego działania może być obsługa urządzeń rozrywkowych pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

 

W związku z tym, kluczowe jest dla organizatora objazdowego lunaparku przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz dbałość o odpowiednie szkolenia dla pracowników. Zapoznanie się z przepisami i zasadami odpowiedzialności karnej jest ważne, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

 

Współpraca z prawnikami oraz konsultacje z organami odpowiedzialnymi za nadzór nad organizacją imprez masowych mogą pomóc w uniknięciu sytuacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedzialności karnej. Dzięki temu, organizator będzie mógł zapewnić bezpieczne i zgodne z prawem funkcjonowanie objazdowego lunaparku, a uczestnicy będą mogli cieszyć się atrakcjami bez obaw o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Odpowiedzialność administracyjna

 

Odpowiedzialność administracyjna to kolejny aspekt, o który organizator objazdowego lunaparku powinien zadbać. Odpowiedzialność ta dotyczy przede wszystkim zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa, a także wymogami różnych organów nadzoru i kontrolnych.

Organizator powinien zgłosić swój zamiar zorganizowania objazdowego lunaparku odpowiednim urzędom, takim jak urząd miasta, starostwo powiatowe czy wydział sanepidu. W zależności od lokalnych przepisów, może być również konieczne uzyskanie zgód i pozwoleń na organizację imprezy masowej oraz spełnienie innych wymogów formalno-prawnych.

 

Niezwykle ważne jest także przestrzeganie terminów zgłoszeń oraz opłacanie wszelkich opłat i należności związanych z działalnością objazdowego lunaparku. Opóźnienia czy brak zgłoszeń mogą skutkować nałożeniem na organizatora kar finansowych lub innych sankcji administracyjnych.

Odpowiedzialność administracyjna obejmuje również spełnienie wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników, takich jak zawieranie odpowiednich umów, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne czy przestrzeganie przepisów BHP.

 

Dbanie o odpowiedzialność administracyjną to nie tylko zabezpieczenie przed konsekwencjami prawnymi, ale także budowanie dobrego wizerunku organizatora w oczach uczestników oraz współpracujących instytucji. Właściwe przygotowanie oraz terminowe spełnianie wszelkich wymogów formalnych pozwoli na sprawną i bezproblemową organizację objazdowego lunaparku oraz zapewnienie uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

 

Ubezpieczenia

 

Organizator objazdowego lunaparku powinien zadbać o ubezpieczenia, które zabezpieczą go przed ewentualnymi roszczeniami.

 

OC

 

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest niezbędnym elementem organizacji objazdowego lunaparku, gdyż zabezpiecza organizatora przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z jego działalnością. Wykupienie ubezpieczenia OC jest nie tylko odpowiedzialnym posunięciem, ale także wymogiem prawnym, który należy spełnić przed rozpoczęciem działalności.

 

Ubezpieczenie OC chroni organizatora objazdowego lunaparku przed odpowiedzialnością cywilną wynikającą z wypadków, szkód czy urazów uczestników. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować zarówno działalność organizatora, jak i pracowników oraz ewentualne szkody na mieniu czy wypadki uczestników.

 

Ubezpieczenie mienia

 

Ubezpieczenie mienia jest ważnym elementem zabezpieczenia finansowego objazdowego lunaparku, gdyż pozwala na ochronę majątku przed ewentualnymi stratami wynikającymi z różnych zdarzeń losowych, takich jak kradzież, pożar czy uszkodzenia spowodowane przez siły natury.

Organizator powinien zadbać o wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia mienia, które obejmie zarówno urządzenia rozrywkowe, jak i inne elementy infrastruktury objazdowego lunaparku. Warto zwrócić uwagę na to, żeby ubezpieczenie mienia pokrywało wartość rzeczywistą posiadanych składników majątku.

 

Ważnym aspektem jest także systematyczna inwentaryzacja mienia oraz utrzymywanie aktualnej dokumentacji dotyczącej posiadanego majątku. Pozwoli to w przypadku szkody na szybkie i sprawne zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela.

 

Organizator powinien również regularnie sprawdzać zakres ubezpieczenia mienia oraz dostosowywać go do zmieniających się potrzeb i wartości majątku. Może to obejmować na przykład rozszerzenie zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka związane z funkcjonowaniem objazdowego lunaparku.

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 

Zabezpiecza organizatora przed roszczeniami osób trzecich.

 

Zgodność z przepisami BHP

 

Zgodność z przepisami BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) jest kluczowym aspektem organizacji mobilnego lunaparku, gdyż zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla pracowników, a także bezpieczeństwo uczestników imprezy. Organizator powinien znać i przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, aby uniknąć nie tylko konsekwencji prawnych, ale także ewentualnych wypadków czy szkód.

 

Przede wszystkim, należy zadbać o odpowiednie szkolenia BHP dla pracowników, które pozwolą im na zrozumienie zasad bezpiecznej pracy oraz prawidłowego korzystania z urządzeń i narzędzi. Szkolenia BHP powinny być przeprowadzane regularnie, a także w przypadku zmiany stanowiska pracy czy wprowadzenia nowych urządzeń.

 

Organizator objazdowego lunaparku powinien także dbać o właściwe oznakowanie miejsc pracy oraz dostępność środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary ochronne czy kaski. Warto również zadbać o regularne przeglądy i konserwację urządzeń rozrywkowych, aby zapewnić ich bezpieczne i sprawne funkcjonowanie.

 

Wymogi techniczne

 

Wymogi techniczne są niezwykle istotne w przypadku organizacji objazdowego lunaparku, gdyż zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania urządzeń rozrywkowych przez uczestników. Organizator powinien znać i stosować się do obowiązujących norm oraz przepisów technicznych, aby zagwarantować, że wszystkie urządzenia działają prawidłowo i spełniają wymagane standardy.

 

Przede wszystkim, należy zadbać o regularne przeglądy oraz konserwacje urządzeń rozrywkowych, aby utrzymać ich w dobrym stanie technicznym. Przeglądy te powinny być przeprowadzane przez uprawnione osoby lub firmy, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

W przypadku zakupu lub wynajmu nowych urządzeń, organizator powinien sprawdzić, czy spełniają one obowiązujące normy i wymogi techniczne. Należy również pamiętać, że urządzenia powinny być dopuszczone do użytku przez właściwe organy nadzoru technicznego.

 

Wymogi techniczne dotyczą również innych elementów objazdowego lunaparku, takich jak instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne czy oświetleniowe. Organizator powinien zadbać o ich prawidłowe wykonanie oraz regularne przeglądy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników oraz pracowników.

Dbanie o spełnienie wymogów technicznych to nie tylko zabezpieczenie przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi, ale także gwarancja, że uczestnicy objazdowego lunaparku będą mogli korzystać z atrakcji w sposób bezpieczny i komfortowy.

 

Bezpieczeństwo pracowników

 

Pracownicy objazdowego lunaparku powinni być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

 

Ochrona uczestników

 

Organizator musi dbać o bezpieczeństwo uczestników, np. przez odpowiednie zabezpieczanie urządzeń czy oznakowanie stref niebezpiecznych.

 

Wynajem terenu

 

Wynajem terenu to jeden z kluczowych elementów organizacji objazdowego lunaparku, ponieważ to właśnie na wybranym terenie odbędzie się impreza. Organizator powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z wynajmem odpowiedniej przestrzeni.

 

Przede wszystkim, należy znaleźć odpowiedni teren, który będzie spełniać wymogi logistyczne i techniczne, takie jak dostępność miejsca na wszystkie atrakcje, dogodny dojazd dla uczestników oraz możliwość zapewnienia niezbędnych instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych itp.). Teren powinien być również bezpieczny dla uczestników oraz pracowników objazdowego lunaparku.

 

Następnie, organizator powinien zawrzeć umowę najmu z właścicielem terenu, która będzie regulować warunki wynajmu, czas trwania najmu, opłaty oraz zakres odpowiedzialności stron. Warto pamiętać, że niektóre tereny mogą być własnością publiczną, a wówczas wynajem może wymagać uzyskania zgody odpowiednich organów administracji.

 

Warto również sprawdzić, czy na wybranym terenie nie obowiązują żadne przepisy ograniczające organizację tego typu imprez, np. w postaci zakazów hałasu czy ochrony środowiska. Przy wynajmie terenu warto również uwzględnić ewentualne koszty dodatkowe, takie jak opłaty za korzystanie z infrastruktury miejskiej.

 

Podsumowując, wynajem odpowiedniego terenu to istotny element organizacji objazdowego lunaparku, który wpływa na komfort i bezpieczeństwo uczestników oraz sprawne przeprowadzenie całej imprezy. Dobrze dobrany teren i jasno sprecyzowane warunki najmu pozwolą uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych problemów prawnych.

 

Umowa najmu

 

Organizator powinien zawrzeć umowę najmu, która określi prawa i obowiązki obu stron.

 

Negocjacje warunków

 

Przed podpisaniem umowy warto negocjować warunki najmu, np. dotyczące terminów czy opłat.

 

Prawa własności

 

Organizator powinien upewnić się, że wynajmowany teren jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.

 

Prawa autorskie

 

Prowadzenie objazdowego lunaparku może wiązać się z koniecznością wykorzystania utworów objętych prawami autorskimi.

 

Muzyka i multimedia

 

Muzyka i multimedia to istotne elementy każdego objazdowego lunaparku, ponieważ wpływają na atmosferę imprezy oraz na wrażenia uczestników. W związku z tym, organizator musi pamiętać o związanych z nimi aspektach prawnych oraz odpowiednio je uregulować.

Przede wszystkim, organizator powinien zadbać o legalność wykorzystywanej muzyki oraz innych materiałów multimedialnych. Korzystanie z utworów muzycznych czy filmów objętych prawami autorskimi wymaga uzyskania odpowiednich licencji, które pozwolą na ich legalne wykorzystanie w trakcie imprezy.

 

Należy również pamiętać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli organizator zamierza nagrywać uczestników lunaparku czy robić im zdjęcia, powinien poinformować o tym uczestników oraz uzyskać ich zgodę na takie działanie.

 

W przypadku wykorzystania elementów multimedialnych do promocji lunaparku, ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy oraz informowania o prawdziwych cechach i właściwościach prezentowanych urządzeń czy atrakcji.

Organizator powinien również zadbać o odpowiednie poziomy dźwięku na terenie objazdowego lunaparku, aby nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu i nie zakłócać spokoju mieszkańców sąsiednich terenów.

 

Wszystko to ma na celu uniknięcie potencjalnych konfliktów związanych z naruszeniem praw autorskich, ochroną danych osobowych czy innymi przepisami związanymi z muzyką i multimediami. Dzięki temu organizator będzie mógł zaoferować uczestnikom imprezy wysoką jakość atrakcji oraz zapewnić, że objazdowy lunapark będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Wykorzystanie wizerunku

 

Używanie wizerunku uczestników czy pracowników w celach reklamowych może wymagać uzyskania ich zgody.

 

Licencje

 

Organizator musi zdobyć odpowiednie licencje, które umożliwią mu legalne korzystanie z utworów objętych prawami autorskimi.

 

Podatki i opłaty

 

Organizacja objazdowego lunaparku wiąże się z koniecznością uiszczenia różnych podatków i opłat.

 

VAT

 

Sprzedaż biletów czy wynajem urządzeń podlega opodatkowaniu VAT.

 

Podatek dochodowy

 

Organizator musi również rozliczyć podatek dochodowy od uzyskanych zysków.

 

Opłaty administracyjne

 

Mogą obejmować np. opłaty za pozwoleń czy zgód na organizację imprez.

 

Podsumowanie

 

Jak widać, organizacja objazdowego lunaparku wiąże się z wieloma aspektami prawnymi, które należy wziąć pod uwagę. Zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów oraz dbanie o odpowiednie ubezpieczenia to tylko niektóre z nich. Pamiętajmy o tym, by zawsze działać zgodnie z prawem.

 

FAQs

1. Czy każdy może otworzyć objazdowy lunapark?

Tak, jednak przed rozpoczęciem działalności należy spełnić szereg wymogów prawnych, uzyskać odpowiednie pozwolenia i przestrzegać przepisów.

 

2. Jakie są najważniejsze aspekty prawne związane z organizacją objazdowego lunaparku?

Należy zwrócić uwagę na takie kwestie, jak bezpieczeństwo imprez masowych, odpowiedzialność prawna, ubezpieczenia, zgodność z przepisami BHP, wynajem terenu czy prawa autorskie.

 

3. Czy objazdowy lunapark musi mieć ubezpieczenie?

Tak, organizator powinien zadbać o ubezpieczenia, które zabezpieczą go przed ewentualnymi roszczeniami, np. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 

4. Jakie przepisy BHP obowiązują w objazdowym lunaparku?

Należy zwrócić uwagę na wymogi techniczne, bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę uczestników.

 

5. Czy do organizacji objazdowego lunaparku potrzebne są specjalne pozwolenia?

Tak, organizacja takiej imprezy wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń, takich jak pozwolenie na użytkowanie urządzeń rozrywkowych czy zgoda na organizację imprezy masowej.

 

 

 

 

 

Objazdowe lunaparki cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jak wiele aspektów prawnych wiąże się z organizacją takiej imprezy. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich.

 

Polityka prywatności

Dodaj swoją opinię w Google

USŁUGI ROZRYWKOWE "WESOŁE MIASTECZKO" PAWEŁ FELNER

gm. Kutno, miejsc. Nagodów, nr 8, 99-300

NIP: 7752026129

REGON: 610986747

 

ZNJADŻ NAS NA:

S T R O N Ę   W Y K O N A Ł :   jarek-michalak.pl

w w w . f e l n e r . p l

w w w . f e l n e r . p l

 

LUNAPARK FELNER